Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2021. gada 5. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu AS “Latvijas valsts meži” paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvei kūdras atradnē “Jegorovas purvs” Baltinavas novada Baltinavas pagastā.
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Baltinavas novada pašvaldībā un Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv.