Par attālinātu komiteju un domes sēžu norisi

Par attālinātu  komiteju un domes sēžu norisi

Ārkārtējās situācijas laikā Baltinavas novada domes Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēdes un Baltinavas novada domes sēdes notiek attālināti videokonferences režīmā e- platformā.
Ieinteresētajām personām ir iespējams pieteikties attālinātām Baltinavas novada domes un komiteju sēdēm, kas notiks e- platformā, rakstveidā vismaz divas darba dienas pirms sēdes norises dienas, aizpildot pielikumā norādīto iesniegumu:
— parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu dome@baltinava.lv;
— papīra formātā parakstītu iesniegumu iesniedzot Baltinavas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā.