Domes sēde Nr. 18

Domes sēde Nr. 18

Baltinavas novada domes sēde Nr.18.
2020. gada 29. decembrī, plkst. 15:00.


Domes sēde notiks attālināti!


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Sadarbības līguma slēgšanu ar Balvu, Rugāju un Viļakas novadu pašvaldībām.
2. Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030. gadam izstrādes uzsākšanu.
3. Par Balvu novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu.
4. Par lēmuma “Par V. C. atbrīvošanu no Baltinavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata” atcelšanu.
5. Par lēmuma “Par sadarbības līguma slēgšanu ar Balvu novada pašvaldību par Baltinavas bāriņtiesas darba nepārtrauktu nodrošināšanu” atcelšanu.
6. Par zemes nomas līguma laušanu ar S. L.
7. Par zemes nomas līgumu laušanu ar I. M.
8. Par zemes nomas līgumu laušanu ar A. B.
9. Par Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
10. Par atļauju veikt zemesgabala apmežošanu un zemes gabala lietošanas mērķa maiņu.
11. Par zemes ierīcības projekta “R” grozījumu apstiprināšanu.
12. Par Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
13. Par Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu platības precizēšanu.
14. Par nekustamā īpašuma „M” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
15. Par Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. M.
17. Par papildinājumiem 2018.gada 28.jūnija Baltinavas novada domes lēmumā Nr. 9 “Par nekustamā īpašuma sadalīšanu”, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0476, 3844 003 0481 un 3844 003 0499.
18. Par Baltinavas novada pašvaldības rakstiskas kustamās mantas Nr.2020/3 –km “Baltinavas Kristīgās internātskolas” mēbeļu izsoles rezultātiem.
19. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.