Baltinavas novada domes sēde

Baltinavas novada domes sēde

Baltinavas novada domes sēde.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novada dome, Sēžu zāle (2.st.), 2020. gada 30. jūnijā, plkst. 11:00.


DARBA KĀRTĪBA
1. Par deklarētās dzīvesvietas adreses anulēšanu.
2. Par fiziskas personas sociālā pakalpojuma apmaksu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.
3. Par fiziskas personas iesniegumu ar lūgumu atļaut nodot apakšnomā zemes gabalu.
4. Par atvaļinājuma piešķiršanu Baltinavas novada domes priekšsēdētājai.
5. Par Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kiševka-1” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
6. Par Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Viršu kalns” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.T.
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar D.K.
9. Par zemesgabala iznomāšanu D.L.
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I.B.
11. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 002 0039 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabala iznomāšanu.
12. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 007 0154 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabala iznomāšanu.
13. Par nekustamā īpašuma “Ozolzari” sadalīšanu.
14. Par nekustamā īpašuma “Robežmala” sadalīšanu un nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei apstiprināšanu.
15. Par nosaukuma piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajam zemesgabalam.
16. Par Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dīķmalas”.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jakovo”.