Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām ID Nr. BND 2018/8 CPV kods 09310000-5 (elektrība)

Publicēts:
25.09.2018

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma nosaukumsElektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām
ID Nr. BND 2018/8
CPV kods 09310000-5 (elektrība)
Papildus infoSaskaņā ar PIL 9.pantu
Līgumcena (€)Līdz 10 000,00
Publicēts25.09.2018.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
10.10.2018. (plkst.10:00) Kārsavas ielā 16, Baltinavā 8. kabinetā
Piedāvājumu
atvēršana
10.10.2018.(plkst.10:00) Kārsavas iela 16, Baltinava, 2. stāva sēžu zāle slēgtā sēdē bez
ieinteresēto pretendentu klātbūtnes

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:pariepirkuma nolikuma nosacījumiem – Dace Ločmele, tālr.: 26304449,e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
par nolikuma specifikāciju – Agris Mežals, tālr. 28629916, e-pasts: dome@baltinava.lv

Jautājumi un atbildes:

Jautājums Atbilde
Baltinavas novada domes Iepirkumu komisija 01.10.2017. ir izskatījusi Pretendenta vēstuli un sniedz šādu informāciju par Pretendenta2 priekšlikumiem Iepirkuma Nr. BND 2018/8 “Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām” Līguma projekta koriģēšanai.
1)
Par 1. punktu – Pretendents izsaka priekšlikumu līguma projekta 10.4.2.
punktu izteikt šādā redakcijā:
“10.4.2. ja nav spēkā vai spēku zaudējis LIETOTĀJA Sistēmas pakalpojumu līgums ar
sistēmas operatoru vai ja TIRGOTĀJS no sistēmas operatora saņem informāciju par
LIETOTĀJA tirgotāja maiņu. Šādos gadījumos TIRGOTĀJS paziņojumu par Līguma
izbeigšanu LIETOTĀJAM nesūta.”
Veicot konsultācijas ar Baltinavas novada domes izpilddirektoru Jāni Bubnovu un juriskonsultu Kasparu Ādmini, kā arī Iepirkumu komisijas locekļu viedoklis ir veikt izmaiņas Līguma projektā, saskaņā ar Pretendenta priekšlikumu.
2) Par 2. punktu – Pretendents ierosina papildināt Līguma projektu ar 10.6. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“10.6.
Izbeidzot līgumu 10.3. vai 10.4. punktā noteiktajā gadījumā, LIETOTĀJS samaksā
TIRGOTĀJAM maksu par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Maksa par Līguma
pirmstermiņa izbeigšanu tiek noteikta izrakstītajos rēķinos norādītās maksas
par elektroenerģiju 1 (viena) mēneša vidējā maksājuma apmērā, kurš sareizināts
ar skaitli 1/6 (viena sestā daļa) un ar pilnu mēnešu skaitu no Līguma
pirmstermiņa izbeigšanas dienas līdz elektroenerģijas tirdzniecības perioda
beigām.”


Veicot konsultācijas ar Baltinavas novada domes izpilddirektoru Jāni Bubnovu un juriskonsultu Kasparu Ādmini, kā arī Iepirkumu komisijas locekļu viedoklis ir nepapildināt līguma projektu ar 10.6. punktu un neveikt Pretendenta prasītās izmaiņas.


Iepirkuma rezultāts:

Atvēršanas protokolsDatumsProtokols PDF
Lēmums par uzvarētāju/iemDatumsLēmums PDF
Līgums ar uzvarētāju/iemDatums un numursLīgums PDF
Pieteikties līdz:
10.10.2018
Papildus info: