ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Balvu, Rugāju, Baltinavas novadu apvienotā pedagogu atlases komisija ir apstiprinājusi 4 pretendentus no Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas uz 3.kvalitātes pakāpi ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 3.aktivitātes 6.posmā:

1. Anna Circene;
2. Karīna Romanova;
3. Velta Ļvova;
4. Sarmīte Bukša;
5. Violenta Kubuliņa.

Pamatojoties uz Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas direktores 16.01.2012. rīkojumu Nr.8 „Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas izveidi", ir izveidota skolas komisija ar mērķi novērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes atbilstību 3.kvalitātes pakāpei Baltinavas Kristīgajā speciālajā internātpamatskolā šādā sastāvā:

1. Inta Vilkaste- skolas direktore;
2. Vineta Kaša- direktora vietniece izglītības/mācību jomā;
3. Marija Skaba- skolotāja, arodbiedrības priekšsēdētāja.

Pirmajā profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdē 17.01.2012. (protokols Nr.1)tika sadalīti pienākumi:

Komisijas priekšsēdētāja- Inta Vilkaste;
Komisijas priekšsēdētājas vietniece -Marija Skaba;
Komisijas sekretāre- Vineta Kaša.

Datums: