Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Lai padarītu pieejamākus valsts sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem, Baltinavā ir atvērts Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).

Lai saņemtu valsts iestāžu pakalpojumus Baltinavas novada iedzīvotājiem vairs nevajag doties uz katru valsts iestādi atsevišķi, daļu pakalpojumu var saņemt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Baltinavā, Kārsavas ielā 16, novada domes ēkas 1. stāvā.

Baltinavas VPVKAC ir iespēja:

 • Pieteikt noteiktus Valsts ieņēmuma dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus;
 • Saņemt konsultācijas par 9 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju.
 • Saņemt informāciju un palīdzību datora, interneta, eID viedkaršu lasītāja lietošanā, un konsultatīvo atbalstu.

Līdz ar to ikviens novada iedzīvotājs un uzņēmējs vienuviet var izmantot šādu iestāžu pakalpojumus:


 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Valsts zemes dienests;
 • Uzņēmumu reģistrs;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Valsts darba inspekcija;
 • Nodarbinātības valsts aģentūra;Lauku atbalsta dienests.
 • Lauku atbalsta dienests.
 • Lauksaimniecības datu centrs


VPVKAC pakalpojumi tiek sniegti:

 • klātienē saņemot iesniegumus papīra formā un nogādājot tos atbilstošajā iestādē;
 • e-pakalpojumos portālā www.latvija.lv pieejamās informācijas sniegšanā.


VPVKAC kontaktinformācija:

 • Kontaktpersonas: Dace Ločmele

Vairāk informācijas par centra pakalpojumiem var uzzināt Baltinavas VPVKAC vai portālā www.latvija.lv

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:

Pirmdien: 8 30 - 1700

Otrdien: 8 30 - 1700

Trešdien: 8 30 - 1700

Ceturtdien: 8 30 - 1700

Piektdien: 8 30 - 1700

Pārtraukums no 13 00 - 1330

VPKVKAC e-pasts - baltinava@pakalpojumucentri.lvPAKALPOJUMI

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

1. Apbedīšanas pabalsts

2. Bezdarbnieka pabalsts

3. Bērna kopšanas pabalsts

4. Bērna piedzimšanas pabalsts

5. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

6. Brīvprātīga apdrošinātās personas reģistrācija

7. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa

8. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

9. Invaliditātes pensija

10. Maternitātes pabalsts

11. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

12. Ģimenes valsts pabalsts

13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

14. Paternitātes pabalsts

15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa

16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle

17. Slimības pabalsts

18. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

19. Vecāku pabalsts

20. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

21. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

22. Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta/atlīdzības

23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību

24. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)

25. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru

26.Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

27. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

28.Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

29. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli

30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu

31. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

32. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksai

33. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts

34. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas


Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

4. Manā īpašumā deklarētās personas

5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai

9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

10. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

11. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

12. Šengenas vīzas pieteikums (E-anketa Šengenas vīzas pieprasīšanai)

13. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis - konsultants


Valsts zemes dienests

1.Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā

2.Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem

3.Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū

4.Inženierbūves reģistrācija / aktualizācija kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata

5.Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā

6.Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums)

7.Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums)

8.Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā

9.Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

10.Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums)

11.„Mans konts" Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (pieejams e-pakalpojums)

12.Pieteiktie juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums)

13.Mani dati Kadastrā (pieejams e-pakalpojums)

14.Kadastra informācija mantojuma lietai

15.Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums)

16.Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums)

17.Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu

18.Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)

19.Zemes robežu plāna sastādīšana uz arhīva dokumentu pamata

20.Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva

21.Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums)

22.Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana

23.Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums)

24.Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

25.Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana

26.Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums)

27.Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums)

28.Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums)

29.Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums)

30.Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums)

31.Mobilā aplikācija kadastrs.lv

32.Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums)


Valsts ieņēmumu dienests

1.Iesniegumu pieņemšana par:

1.1.Algas nodokļu grāmatiņu (ANG);

1.2.Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu / anulēšanu;

1.3.iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai

2.Gada ienākumu deklarācijas (GID) pieņemšana;

3.Atbalsta sniegšana darbam ar EDS / atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā

Uzņēmumu reģistrs

1. Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu „Reģistrācija UR vestajos reģistros":

1.1.Informācija par jauna subjekta reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.)

1.2.Informācija par jauna subjekta reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.)

1.3.Informācija par subjekta likvidācijas reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.)

2. Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu „Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem":

2.1.Informācija par izziņu pieprasīšanu no UR (saņemšanas kārtī­ba, maksa par pakalpojumu, termiņi)


Valsts darba inspekcija

1. Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem iedzīvotājiem:

1.1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.

1.2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā

1.3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.

1.4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.

2. Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem:

2.1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

2.2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

2.3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

2.4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

2.5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

2.6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

2.7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem

2.8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

2.9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

2.10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

3. Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem citām iestādēm:

3.1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

3.2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

3.3. Darbavietas higiēniskais raksturojums

3.4. Ziņojums par arodslimības gadījumu

3.5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

3.6. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

Nodarbinātības valsts aģentūra

Sniedz informāciju par:

1. CV un vakanču reģistrēšana

2. Informatīvās dienas e-versija

3. Profilēšana

4. Karjeras pakalpojumi

5. Apmācību monitorings

6. Darba tirgus prognozes

Lauku atbalsta dienests

Konsultācijas par e-pakalpojumiem

Lauksaimniecības datu centrs

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija