Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas gadadienai

Pabalsta apraksts

Svētku pabalsts tiek izmaksāts par ieguldījumu novada tēla popularizēšanā, par īpašiem sasniegumiem darbā un aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē un pašdarbībā.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Ierosinājumu par pabalsta piešķiršanu izskata Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu komiteja, kas sniedz atzinumu Sociālajam dienestam. Sociālais dienests, pamatojoties uz Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sniegto atzinumu, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Pabalsts tiek piešķirts:

Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumu Baltinavas novada domei ar argumentētu ierosinājumu un aprakstu par personu, kurai varētu piešķirt pabalstu.

Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.

Pabalsta apmērs:

Pabalsts ir € 30,00 un izmaksājams novembra mēnesī

Reglamentējošie normatīvie akti

Baltinavas novada domes 23.07.2015. saistošie noteikumi Nr.9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā"

Uzziņas un informācija

Sociālā dienesta vadītāja Dace Ločmele

e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv

tālr. 26304449, 26393109