Pabalsts politiski represētām personām

Pabalsta apraksts

Baltinavas novada materiāls atbalsts politiski represētām personām

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Baltinavas novada domes sniegtajām ziņām un sastādīto sarakstu.

Pabalsts tiek piešķirts:

Pabalstu piešķir personai, kuras deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.

Pabalsta apmērs:

Pabalsts ir € 25,00 vienu reizi gadā un izmaksa tiek veikta uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu 25. martā vai nākamajā valstī oficiāli noteiktajā darba dienā.

Reglamentējošie normatīvie akti

Baltinavas novada domes 23.07.2015. saistošie noteikumi Nr.9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā"

Uzziņas un informācija

Sociālā dienesta vadītāja Dace Ločmele

e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv

tālr. 26304449, 26393109