Pieaugušo ēdināšanas pabalsts

Pieaugušo ēdināšanas pabalsts

Pakalpojuma apraksts
Pieaugušo ēdināšanas pabalsts ir paredzēts personām, kurām pietrūkst līdzekļu ēdiena iegādei.

Pabalsts tiek piešķirts vientuļai personai (nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), kura ir sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam.


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Jāiesniedz pamatots iesniegums
DEAK izziņas;
iztikas līdzekļu deklarācija

Iesnieguma veidlapa

Pabalsta apmērs:
25,00 euro mēnesī.


Reglamentējošie normatīvie akti

• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
• MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu".
Baltinavas novada domes 23.10.2014. Saistošie noteikumi Nr.10 " Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā"


Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Dace Ločmele
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 26304449, 26393109