Skolas padomes sastāvs 2016./2017. mācību gads

Velta Mītke- vecāku pārstāvis- Skolas padomes vadītājs

Vecāku pārstāvji:

Dace Ločmele
Andris Logins
Egīls Ļvovs
Agita Zelča

Skolas direktors- Imants Slišāns


Skolotāju pārstāve- Tatjana Bolgarova


Pašvaldības pārstāve- Lidija Siliņa, Baltinavas novada domes pr-ja


Skolēnu padomes pārstāvis- Edgars Jermacāns (12. klase), Skolēnu padomes prezidents

Skolas darbības pamatmērķi

Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, īstenot izglītības procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi

- nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu izglītību;
- īstenot pirmsskolas izglītības programmu, pilnu vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmu, audzināšanas un interešu izglītības programmas;
- sagatavot skolēnus izglītības turpināšanai nākošajā izglītības pakāpē un apzinātai profesijas apguvei;
- izvēlēties mācību un audzināšanas darba formas un metodes, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
- racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
- sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu pirmsskolas, obligātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem.