Attālinātais mācību process

Pielikums
Baltinavas vidusskolas direktora
19.03.2020. rīkojumam Nr. 1-9/3


ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA BALTINAVAS VIDUSSKOLĀ


Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12. marta

rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,


1. Vispārīgie noteikumi
Kārtība nosaka attālinātā mācību procesa organizēšanu 1.-12.klases skolēniem.
Attālināto mācību laikā ( no 23.03.2020 ) saziņa starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem notiek, izmantojot šādas saziņas iespējas:
• www.e-klase.lv;
• e- pasts;
• WhatsApp;
• SMS vai telefonsarunas.
Elektroniskajā saziņā visas iesaistītās puses uzvedas atbildīgi un cieņpilni.
Mācību process tiek organizēts attālināti, atbilstoši esošajam mācību priekšmetu stundu sarakstam.
Mācību process tiek organizēts attālināti, izmantojot platformas www.e-klase.lv , www.soma.lv , www.uzdevumi.lv , WhatsApp.
2. Pedagogu pienākumi
• ik dienas darboties attālināti atbilstoši tarificētajam mācību stundu skaitam un stundu sarakstam,
• plānojot stundu tēmas un sasniedzamos rezultātus, izvērtēt un izvēlēties tās tēmas, kuras būtu salīdzinoši vieglāk apgūt attālināti,
• informēt skolēnus par veicamajiem uzdevumiem, ievietojot informāciju saziņas vietnēs (www.e-klase.lv ) līdz kārtējās darba dienas pl. 10.00.,
• norādīt uzdevumu veikšanas termiņu (www.e-klaselv),
• kontrolēt skolēnu iepazīšanos ar uzdevumiem (www.e-klase.lv),
• kontrolēt, sniegt atgriezenisko saiti par darbu izpildi,
• veikt ierakstus un skolēnu sasniegumu novērtējumu elektroniskajā žurnālā www.e-klase.lv,
• sniegt individuālas konsultācijas attālināti no pl.9.00-17.00, vai saskaņojot laiku ar konkrētu klasi vai skolēnu,
• par skolēnu mācību sasniegumiem regulāri informēt klases audzinātāju un skolas vadību,
• nodrošināt skaidru un pastāvīgu komunikāciju ar skolēnu vecākiem,
• piedalīties skolas pedagogu mācību procesa plānošanas sapulcēs klātienē (skolas administrācijas noteiktajā laikā).
3. Skolēnu pienākumi
• ik dienas darboties atbilstoši mācību stundu skaitam un stundu sarakstam, (tiks uzskaitīti kavējumi),
• iepazīties ar informāciju par veicamajiem uzdevumiem (www.e-klase.lv ) katru darba dienu līdz pl. 13.00
• atbildīgi veikt uzdevumus noteiktajā termiņā,
• sniegt atgriezenisko saiti, elektroniski nosūtīt skolotājam veikto uzdevumu darba lapas, fotogrāfijas u.c (skolotāja norādītajā veidā),
• iepazīties ar vērtējumiem par veikto elektroniskajā žurnālā www.e-klase.lv ,
4. Vecākiem jāuzņemas atbildība par attālināto mācību procesu, lai skolēns mājās veltītu laiku pašvadītam mācību darbam. Vecākiem kontrolēt skolēna mācību darba procesu mājās, savlaicīgi informēt klases audzinātāju par iemesliem, kāpēc bērns nepiedalās attālinātajā mācību procesā.


Baltinavas vidusskolas direktors I. Slišāns

Skolas darbības pamatmērķi

Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, īstenot izglītības procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi

- nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu izglītību;
- īstenot pirmsskolas izglītības programmu, pilnu vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmu, audzināšanas un interešu izglītības programmas;
- sagatavot skolēnus izglītības turpināšanai nākošajā izglītības pakāpē un apzinātai profesijas apguvei;
- izvēlēties mācību un audzināšanas darba formas un metodes, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
- racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
- sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu pirmsskolas, obligātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem.