Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Pakalpojuma apraksts
Izvērtējot situāciju, ienākumus un materiālo stāvokli, vienreizējs pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts ģimenei (personai), kura no viņas neatkarīgu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ nonākusi krīzes situācijā, un kurai trūkst materiālo resursu kā rezultātā tā nevar apmierināt savas pamatvajadzības.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Lai saņemtu sociālo palīdzību, personai, kas deklarējusi savu dzīvesvietu Baltinavas novadā, Baltinavas novada Sociālajā dienestā, jāiesniedz:
• pamatots iesniegums
• iztikas līdzekļu deklarācija

Iesnieguma veidlapa

Pabalsta apmērs:
Pabalsta apmērs līdz 75,00 euro.

Reglamentējošie normatīvie akti.
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
• MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu".
• Baltinavas novada domes 23.10.2014. Saistošie noteikumi Nr.10 " Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā"

Pakalpojuma apraksts
Pabalsts personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Lai saņemtu sociālo palīdzību, personai, kas deklarējusi savu dzīvesvietu Baltinavas novadā, Baltinavas novada Sociālajā dienestā, jāiesniedz:
• pamatots iesniegums, kas saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas;
• ieslodzījumu vietu pārvaldes izziņu par personas atbrīvošanu;
• iztikas līdzekļu deklarāciju.

Iesnieguma veidlapa

Pabalsta apmērs:
Vienreizēja pabalsta apmērs līdz 20,00 euro.


Reglamentējošie normatīvie akti
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
• MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu".
• Baltinavas novada domes 23.10.2014. Saistošie noteikumi Nr.10 " Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā"

Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Dace Ločmele
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 26304449, 26393109