Pabalsts donoriem

Pabalsta apraksts

Pabalsts donoriem tiek piešķirts personām, kuras ir nodevušas asinis Baltinavas novadā oficiāli rīkotajā Donoru dienā.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Pabalstu piešķir tajā dienā, kad nodotas asinis, pamatojoties uz Donoru centra izsniegto izziņu.

Pabalsts tiek piešķirts:

Pabalstu piešķir personai, kuras deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.

Pabalsta apmērs:

Pabalsts ir € 3,00 par katru reizi, ja donors asinis nodevis Baltinavas novadā oficiāli rīkotajā Donoru dienā.

Reglamentējošie normatīvie akti

Baltinavas novada domes 23.07.2015. saistošie noteikumi Nr.9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā"

Uzziņas un informācija

Sociālā dienesta vadītāja Dace Ločmele

e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv

tālr. 26304449, 26393109