Pabalsts bāreņiem

Pabalsts bāreņiem

Pakalpojuma apraksts
Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" noteiktajā kārtībā un apmērā.


Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?
Jāiesniedz iesniegums.

Iesnieguma veidlapa


Reglamentējošie normatīvie akti.

• Noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
• Baltinavas novada domes 23.10.2014. Saistošie noteikumi Nr.10. " Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā"


Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Dace Ločmele
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 26304449, 26393109