Pabalsts jaundzimušā aprūpei

Pabalsta apraksts

Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā aprūpei, par katru jaundzimušo bērnu ir vienam no vecākiem, ja jaundzimušā bērna pirmā deklarētā dzīvesvieta ir Baltinavas novada administratīvajā teritorijā un šajā teritorijā reģistrēts bērna dzimšanas fakts.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā aprūpei, Sociālajā dienestā ir nepieciešams iesniegt bērna vecāka vai pilnvarotas personas iesniegumu.

Pabalsts tiek piešķirts:

abu vecāku deklarētā dzīvesvieta pabalsta pieprasīšanas dienā ir Baltinavas novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir € 145,00 par katru jaundzimušo bērnu;

viena no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta pabalsta pieprasīšanas dienā ir Baltinavas novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir € 72,50 par katru jaundzimušo bērnu.

Reglamentējošie normatīvie akti

Baltinavas novada domes 23.07.2015. saistošie noteikumi Nr.9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā"

Uzziņas un informācija

Sociālā dienesta vadītāja Dace Ločmele

e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv

tālr. 26304449, 26393109