Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalsts

Pakalpojuma apraksts
Dzīvokļa pabalstu piešķir kurināmā iegādes maksājumu daļējai segšanai.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Lai saņemtu sociālo palīdzību, personai, kas deklarējusi savu dzīvesvietu Baltinavas novadā, Baltinavas novada Sociālajā dienestā, jāiesniedz iesniegums.

Iesnieguma veidlapa

Pabalsts tiek piešķirts :
trūcīgām personām (ģimenēm)

Pabalsta apmērs:
1. trūcīgai ģimenei (personām), kuras kurināmo nevar iegūt no sava īpašuma līdz 54,00 euro gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa periodā;
2. trūcīgai ģimenei (personām), kuras kurināmo var iegūt no sava īpašuma līdz 27,00 euro gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa periodā;
3. vientuļam 1. grupas invalīdam, kuram piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 100,00 euro gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa periodā;
4. vientuļam 2. grupas invalīdam, kuram piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 90,00 euro gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa periodā;
5. maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras kurināmo nevar iegūt no sava īpašuma līdz 27,00 euro gadā, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa periodā;
6. maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras kurināmo var iegūt no sava īpašuma līdz 15,00 euro gadā, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa periodā.

Reglamentējošie normatīvie akti
• Likums „Par sociālo drošību"
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
• MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"
• Baltinavas novada domes 23.10.2014. Saistošie noteikumi Nr.10. „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā"

Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Dace Ločmele
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 26304449, 26393109