Apbedīšanas pabalsts

Pabalsta apraksts

Baltinavas novada materiāls atbalsts mirušās personas apbedīšanai. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušas personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Baltinavas novads, apbedīšanai.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Sociālajā dienestā viena mēneša laikā no personas miršanas dienas jāiesniedz šādi dokumenti:

iesniegums;

miršanas apliecības kopija, uzrādot miršanas apliecības oriģinālu.

Pabalsts netiek piešķirts:

ja tiek izmaksāts Baltinavas novada domes saistošo noteikumu Nr.28 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā" 28. punktā minētais pabalsts.

Pabalsta apmērs:

Apbedīšanas pabalsts ir € 60,00

Reglamentējošie normatīvie akti

Baltinavas novada domes 23.07.2015. saistošie noteikumi Nr.9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā"

Uzziņas un informācija

Sociālā dienesta vadītāja Dace Ločmele

e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv

tālr. 26304449, 26393109