Baltinavas novada dome izsludina pieteikšanos uz zemes nomas tiesību izsoli

Baltinavas novada dome izsludina pieteikšanos uz lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoli 1,2584 ha platībā no zemes vienības ar kadastra nr. 3844 001 0186;

Pieteikties 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Baltinavas novada domes mājas lapā www.baltinava.lv.