Marta sēde Baltinavas novada domē

Baltinavas novada domes marta sēde

23.03.2017

Sākums plkst. 15.00


1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam”.
2. Par adresācijas objektam piešķirtās adreses “Melderi” likvidāciju.
3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu D.E. un zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
4. Par zemesgabala iznomāšanu I.T.
5. Par zemesgabala iznomāšanu A.L.
6. Par zemesgabala iznomāšanu Z/S “Zirdziņi”.
7. Par zemesgabala nomas līguma termiņa pagarināšanu ar S.B.
8. Par atļauju P.J. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Baltinavas novadā iznomāšanu.
9. Par atļauju biedrībai “Sukrums” veikt iekšējo telpu remontdarbus ēkā Tilžas ielā 5, Baltinavā.
10. Par nekustamā īpašuma „Zaļmuiža” atsavināšanu.
11. Par Baltinavas Kultūras nama rīkoto pasākumu ieejas biļešu maksas aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu.