Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.3.

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.3.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2017.gada 14.martā plkst. 11.00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par apraides nodrošināšanu valsts pierobežas teritorijā
2. Par sadarbības projektiem Viļakas novada attīstības programmai 2018.-2024.gadam
3. Par saskaņojumu remontdarbiem Tilžas iela 5
4. Par atļauju P. J. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Baltinavas novadā iznomāšanu
5. Citi jautājumi