Baltinavas novada dome izsludina biznesa ideju konkursu “Mana biznesa ideja Baltinavā”

Baltinavas novada dome, lai atbalstītu mazās lauksaimniecības saimniecības un mājražotājus, šogad pirmo reizi ir pieņēmusi lēmumu par finansiālu atbalstu biznesa idejām, paredzot konkursam finansējumu no pašvaldības pamatbudžeta 1500 euro apmērā, nosakot, ka viena biznesa ideja varēs saņemt līdz 500 euro lielu finansējumu.

Konkursa mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Baltinavas novada teritorijā, atbalstot mazo uzņēmēju biznesa ideju īstenošanu un attīstību.
Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kuras īsteno vai plāno īstenot uzņēmējdarbību Baltinavas novada teritorijā, kuru statuss uz finansēšanas līguma parakstīšanas brīdi – fiziska persona vai pašnodarbinātais, vai mājražotājs, kuru apgrozījums no saimnieciskās darbības 2016.gadā nepārsniedz 5000,00 euro, izņemot fizisko personu, kura uzsāk saimniecisko darbību 2017.gadā.
Finansējums paredzēts pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra iegādei, telpu atjaunošanas darbu būvmateriālu iegādei, ilggadīgo stādu iegādei, kā arī PVN atmaksai.
Biznesa idejas autoram jāparedz 10% līdzfinansējums, piem: ja pašvaldība nodrošina 500 euro finansējum, tad 50 euro ir jāparedz paša finansējums, kopā biznesa ideja jārealizē par 550 euro lielu naudas summu.
Projektu pieteikumi biznesa idejas īstenošanai jāiesniedz no 2017.gada 20.marta līdz 2017.gada 20.aprīļa plkst. 16.00 iesniedzami personīgi Baltinavas novada domē, Kārsavas iela 16, Baltinava, (2.st. 8.kab.) aizlīmētā aploksnē ar norādi Biznesa ideju projekta “Mana biznesa ideja Baltinavā” konkursam.
2017.gada 17.martā, plkst. 10:00 Baltinavas novada dome rīkos semināru par šo biznesa ideju – projektu konkursu, kur interesenti tiks iepazīstināti ar konkursa noteikumiem un pieteikuma veidlapas aizpildi. Visus ar šo biznesa idejas – projekta konkursa saistītos jautājumus var noskaidrot griežoties Baltinavas novada domē pie S.Tabores personīgi vai telefonu 28399183.
Aktivitāšu īstenošanas laiks no 2017. gada 30.maija līdz 2017. gada 1.novembrim.
Projekti tiks vērtēti no 2017.gada 21.aprīļa līdz 2017.gada 15.maijam, to vērtēs Baltinavas novada domes apstiprināta vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā: Ilze Krišāne, Jānis Bubnovs, Lilita Kūkoja, Velta Mītke, Sarmīte Tabore.
Biznesa idejas — projektu iesniedzēji, kuru projekti tiek atbalstīti, 10 darba dienu laikā, no rezultātu paziņošanas, parakstīs līgumu ar Baltinavas novada domi par finansējuma piešķiršanas kārtību un biznesa idejas — projekta realizācijas noteikumiem. Baltinavas novada dome ieskaitīs finanšu saņēmēja kontā 100% naudas atbalstu biznesa idejas – projekta realizācijai.
Finanšu saņēmējam būs jāiesniedz Baltinavas novada domē atskaites, finanšu pārskatu un attaisnojuma dokumentu kopijas, kas apliecinās piešķirto līdzekļu izlietojumu plānotajiem mērķiem līdz 2017.gada 17.novembrim.
Finansējuma saņēmējam ir jāuzņemas saistības atmaksāt saņemto Finansējumu Pašvaldībai 10 (desmit) darba dienu laikā no Pašvaldības pieprasījuma saņemšanas, ja Finansējuma saņēmējs:
 Nebūs iesniedzis visa Finansējuma izlietošanas apliecinošos dokumentus atbilstoši Līgumam;
 Saņemto Finansējumu bez iepriekšējās rakstiskās saskaņošanas ar Pašvaldību, būs izlietojis citu, Pieteikumā neminētu mērķu sasniegšanai;
 Termiņā nebūs iesniedzis Pārskatu par Finansējuma ielietojumu.
Biznesa idejas nolikums, pieteikuma veidlapa, atskaišu forma un finanšu saņemšanas līguma projekts ir pieejami Baltinavas novada mājas lapā: www.baltinava.lv, vai Baltinavas novada domē pie S.Tabores.


Teksts: S.Tabore

finansu_parskats_biznesa_ideja_baltinava_3.p.xls

ligums_biznesa_iedejai.docx

parskats_par_biznesa_iedejas_realiz_baltinava.docx