Piedalīšanās konkursā

Lai piedalītos Balvu novada rīkotajā konkursā “Stūru stūriem tēvu zeme”, Baltinavas Kristīgā internātpamatskolā notika radošo darbu konkurss, kurā katra klašu grupa rādīja savu darbu- prezentāciju ”Mana novada vērtības-vietas, lietas, cilvēki”.

4.c.,5.c., 6.c.,7.c.,8.c. klašu grupa, ar audzinātājiem M.Skabu, S.Bukšu, bija apciemojuši Baltinavas novada rokdarbnieci Valentīnu Dauksti un prezentācijā parādīja viņas roku darinājumus-cimdus, zeķes, šalles, paklājus…
Skolotājas I.Briede, S.Supe ar saviem audzēkņiem bija Baltinavas novada muzejā un prezentācijā parādīja, kādas lietas tur glabājās, ko ar tām senatnē darīja. Fotogrāfijās redzams, kā paši izmēģināja roku dažādu darbu veikšanā.
Baltinavas novada vērtība ir arī Merkuzīnes kapi. Par kapiem, krustiem, piemiņas vietām, kapu vecākajām V.Boldāni, A.Krakopi un viņu lielo darbu kapu sakopšanā, uzturēšanā vēstīja 4.-7. klases skolēni. Viņus atbalstīja, palīdzēja skolotājas A.Lipska, L.Ločmele. A.Circene.
9.klase, galdnieka, pavāra palīgi stāstīja, ka pie viņiem skolā ciemos bija Tautas muzikante Lūcija Keiša. Skolēni iepazinās ar muzikantes dzīvi, ar viņas instrumentu-kokli, klausījās viņas spēlē, kopīgi dziedāja. Audzinātājas E.Keiša un L Dunce bija patīkami pārsteigtas par skolēnu lielo interesi par L.Keišas dzīvi un muzicēšanu, jo bija daudz interesantu jautājumu.
Lai gan konkurss “Stūru stūriem tēvu zeme” prasīja daudz pūļu un darba sagatavojot prezentācijas, bet esam gandarīti par paveikto, paplašinājām savu redzesloku un secinājām, cik mūsu Baltinavas novads ir bagāts ar darbīgiem cilvēkiem.
Mēs esam lepni par Baltinavas cilvēkiem, lietām un vietām.

V.Kubuliņa