SKATES REZULTĀTI

SKATES REZULTĀTI

Gads ir iesācies un Baltinavas novada pašdarbības kolektīvi sākuši gatavošanos un piedalīšanos skatēs. 11. februārī aizvadīta pirmā skate – Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis piedalījās festivāla Baltica skatē Malnavā. Ansambļa sievas un vadītāja Antoņina Krakope gatavošanos skatei uztvēra ļoti nopietni un bija sagatavojušas skaistu programmu un tādēļ rezultāts ir acīmredzams. Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis skatē ir ieguvis I pakāpi. Paldies Antoņinai Krakopei par sagatavoto programmu un ansambļa dalībniecēm – Annelei Vizulei, Annai Mežalei, Elizabetei Kaņepei, Antonijai Tomai, Ilzei Kozlovskai, Zitai Zelčai, Marijai Bukšai, Ivetai Gabrānei un Sarmai Sutugovai par skanīgo dziedājumu. Jāpiebilst, ka skates laikā LNKC Atzinības rakstus par mūža ieguldījumu etnogrāfiskajā dziedāšanā saņēma divas ansambļa dalībnieces Anna Mežale un Annele Vizule, kas etnogrāfiskajā ansamblī dzed jau kopš tā dibināšanas.
Paldies dziedātājām, Baltinavas vidusskolai par transportu un novēlu arī pārējiem Baltinavas kultūras nama kolektīviem veiksmi skatēs.


Baltinavas KN vadītāja
Inta Ločmele