Par Eiropas Komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu


Labklājības ministrija kā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds) vadošā iestāde informē, ka atbilstoši Fonda regulas Nr. 223/2014 17. pantam Eiropas Komisija (turpmāk – EK) veic un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei Fonda vidusposma novērtējumu.
EK, lai uzzinātu 28 dalībvalstu viedokli par Fondu, organizē atklātu sabiedrisko apspriešanu, piedāvājot aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistē.
Fonda vadošā iestāde aicina Jūs piedalīties sabiedriskajā apspriešanā Latvijā. Lūdzam izplatīt aicinājumu iesaistīties aptaujā visus iedzīvotājus un organizācijas, īpaši Fonda atbalsta saņēmējus un Fonda īstenošanā iesaistītās partnerorganizācijas, darbības programm
as pārvaldībā iesaistītās iestādes, institūcijas, kas pārstāv vistrūcīgākās personas, kā arī visus Jūsu sadarbības partnerus.
Detalizēta informācija par atklātu sabiedrisko apspriešanu pieejama EK mājaslapā:


ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes


“Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām: Aicinām piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā, aizpildot anketu tiešsaistē. Aptauja tiek veikta, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā”.
Saite uz aptauju:

ec.europa.eu/eusurvey/runner/b8906109-22e6-44e5-b3fd-b964ef714765?draftid=d0bde8a5-d8f2-4946-b9a5c222ce67a745&surveylanguage=LV


Vienlaikus informējam, ka aptaujā varēs piedalīties līdz 2017. gada 5. maijam.