Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.2.

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.2.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2017.gada 15.februārī, plkst. 11:00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par labiekārtošanas darbiem pie pasta ēkas SIA “ZAAO” konkursā “100 darbi Latvijai
2. Par ūdens apgādes pakalpojuma maksas pārrēķinu I. R. mājsaimniecībā
3. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Svētunes, Obeļovas, Motrīnes ezeros izsoles noteikumu projektu izskatīšanu
4. Par zvejas nomas tiesību izsoļu un zemes nomas tiesību izsoļu dalības maksas noteikšanu
5. Par dzīvokļa jautājuma izskatīšanu
6. Baltinavas novada domes biznesa ideju projekta “Mana biznesa ideja Baltinavā” konkursa nolikuma projekta izskatīšanu
7. Par Atzinības rakstu piešķiršanu Baltinavas novada lauksaimniekiem pasākumā “Reiz bija....”
8. Par ceļazīmes 282.26 “Apstāties un stāvēt aizliegts” uzstādīšanas iespējām Dārza ielā
9. Par atļauju koku ciršanai Liepu iela 8
10. Par nekustamā īpašuma „Zaļmuiža” atsavināšanu
11. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2015.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”

12. Par atļauju ūdens līmeņa pazemināšanai nekustamajā īpašumā «Dzirnavas»