Jauna vakance Baltinavas novada bāriņtiesā

Baltinavas novada bāriņtiesa aicina pieteikties darbā uz Bāriņtiesas sekretāres — apkopējas vietu: uz 0,4 slodzi par Bāriņtiesas sekretāri un 0,1 slodzi par apkopēju Bāriņtiesā

Nepieciešamā izglītība sekretārei: vidējā vai augstākā izglītība un iemaņas iestādes lietvedības kārtošanā; valodu prasmes: latviešu valoda – augstākajā

līmenī, krievu valoda – sarunvalodas līmenī; labas iemaņas darbā ar datoru (World, Excel, Internets ); labas komunikācijas prasmes.

Amata pienākumi sekretārei:
1.atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kārtot bāriņtiesas
lietvedību;
2. nodrošināt bāriņtiesā izskatāmo lietu dalībnieku un citu personu
savlaicīgu uzaicināšanu uz bāriņtiesas
sēdēm un pārrunām bāriņtiesā, noformējot un izsūtot uzaicinājumus;
3.protokolēt bāriņtiesas sēdes, noformēt sēdes protokolus,
atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām un termiņiem;
4.protokolēt sarunas ar personām apsekošanas laikā vai bāriņtiesā;
5. normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā un kārtībā nosūtīt bāriņtiesas lēmumu norakstus;
6. pēc bāriņtiesas priešsēdētāja norādījumiem normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā veikt ierakstus apliecinājumu un citu darbību reģistrā, kā arī nodrošināt bāriņtiesā apliecināto dokumentu uzglabāšanai nepieciešamo lietu iekārtošanu;
7. gatavot bāriņtiesas lietvedības dokumentu lietu aprakstus nodošanai valsts arhīvam;
8. kārtot un sistematizēt bāriņtiesas lietas to nodošanai glabāšanā
valsts arhīvā.

Pieteikumus ar dzīves aprakstu (CV) ,motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, lūdzam sūtīt uz
Baltinavas novada bāriņtiesu uz adresi – Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV – 4594 līdz 2017. gada 17.februārim.

Tālrunis uzziņām: V.Cīrule 26674837