Janvāra sēde Baltinavas novada domē

Baltinavas novada domes 2017.gada janvāra sēdē izskatāmo jautājumu saraksts

26.01.2017

Sākums plkst. 15.00


1.Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam.

2.Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu «Kārtība, kādā tiek piešķirts transporta pakalpojums personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās» apstiprināšanu.

3.Par precizējumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baltinavas novadā".

4.Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Baltinavas novada pašvaldības vārda.

5.Par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām.

6.Par Baltinavas novada Vēlēšanu komisiju.

7.Par grozījumiem Baltinavas novada domes Amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā.

8.Par Kultūras pasākumu plāna 2017.gadam apstiprināšanu.