Septembra sēde Baltinavas novada domē

Baltinavas novada domes 2016.gada 29. septembra sēdē izskatāmo jautājumu saraksts.

29.09.2016

Sākums plkst. 15.00


1.Par grozījumiem Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas nolikumā.

2.Par Baltinavas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā" apstiprināšanu.

3.Par automašīnas patapinājuma līguma slēgšanu.

4.Par V.L. ievietošanu sociālās aprūpes iestādē.

5.Par A.V. ievietošanu sociālās aprūpes iestādē.

6.Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar A.P.

7.Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar F.R.

8.Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar A.K.

9.Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar K.P.

10.Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošās automašīnas „Volvo 850" atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu, automašīnas norakstīšanu un nodošanu metāllūžņos.

11.Par Baltinavas novada pašvaldības dalību biedrībā «Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība».

12. Par Latvijas Bērnu bāreņu fonda ziedojuma pieņemšanu Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai

13.Par pusdienu maksas Baltinavas vidusskolā apstiprināšanu.

14.Par pusdienu maksas Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā apstiprināšanu.

15.Par Baltinavas novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu.

16. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas administrācijas un tehnisko darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta 2016.gada oktobrim — decembrim apstiprināšanu.