Aktuāli lauksaimniekiem!

Lauksaimnieki šogad var saņemt «Alternatīvo atbalstu» kā primāro lauksaimniecības produktu ražotājs, kas ir apdrošinājis produktīvos lauksaimniecības dzīvniekus. Alternatīvo atbalstu piešķir līdz 50 procentu apmērā no apdrošināšanas summas, bet ne vairāk kā 50 euro par vienu liellopu vienību.

Atbalsta pretendents iesniegumam pievieno:

 • apdrošināšanas polises kopiju;
 • norēķinu dokumentu kopijas par izdarītajām apdrošināšanas iemaksām;
 • uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķirtā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību.

Šogad ir mainīti atbalsta saņemšanas kritēriji "Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā".

Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:

Primārā produkta, tai skaitā biškopības produkta, ražotājam, kurš realizē mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam fasētus, marķētus un bioloģiski sertificētus produktus:

 • 110 euro apmērā – par viena bioloģiski sertificēta primārā produkta ražošanu;
 • 120 euro apmērā – par divu bioloģiski sertificētu primāro produktu ražošanu.
 • Ja pretendents ražo vairāk nekā divus bioloģiski sertificētus primāros produktus, par katru nākamo bioloģiski sertificēto primāro produktu atbalsta summu palielina par 10 euro, bet ne vairāk kā līdz 160 euro vienam pretendentam.

Lai saņemtu atbalstu bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, pretendents bioloģiskās kontroles institūcijā («Vides kvalitāte» vai «Sertificēšanas un testēšanas centrs») līdz 1.septembrim rakstveidā iesniedz:

 • 1.iesniegumu, norādot operatora nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietas adresi;
 • 2.bioloģiskās lauksaimniecības shēmas produktu izejvielu piegādātāju sarakstu;
 • 3.maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu, kas apliecina, ka ir realizēti bioloģiskās lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā.

01.10.2016. sertifikācijas institūcijas Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībnieku sarakstu iesniedz LAD.

Tad pretendents laikposmā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 1. novembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

 • 1.iesniegumu;
 • 2.uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;
 • 3.ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopiju vai to kopsavilkumu.

Tika pieņemti grozījumi Veterinārmedicīnas likumā saistībā ar suņu apzīmēšanu ar mikroshēmu (čipu). Pēc likuma stāšanās spēkā suņu apzīmēšanu un reģistrēšanu līdztekus veterinārārstiem varēs veikt arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) valsts vecākie inspektori un valsts inspektori valsts uzraudzības un kontroles laikā, kā arī normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apmācītas personas, kurām ir līgums ar dzīvnieku patversmi. Grozījumi tika pieņemti, lai veicinātu pakalpojuma pieejamību, samazinātu pakalpojuma izmaksas un paplašinātu to personu loku, kuras var veikt obligāto suņu apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrēšanu LDC datubāzē. Apzīmēšanu un reģistrēšanu vienotajā datu bāzē jāveic līdz 2017.gada 1.janvārim.

No 1. septembra – 30. septembrim lauksaimnieki var pieteikties uz valsts atbalsta maksājumu par vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu — Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās kazu šķirnes – audzēšanu. Lai saņemtu atbalstu LAD ir jāiesniedz: iesniegums un Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas izsniegts atzinums par dzīvnieku atbilstību šķirnes aprakstam.

Teksts: S.Tabore