Informācija no komitejām

Informācija no komitejām

Baltinavas novada iedzīvotāji griezās Baltinavas novada domē ar lūgumu veikt pārrēķinu ūdensapgādes pakalpojumā, par 2016.gada jūlija un augusta mēnesi,izslēdzot samaksu par ūdens patēriņu mazdārziņu laistīšanā, tā kā iepriekš minētajosmēnešos esošie klimatiskie apstākļi, lietus, nodrošināja nepieciešamo mitrumu augsnē un laistīšana nebija vajadzīga, līdz ar to faktiski tiek samaksāts par neizmantoto pakalpojumu.

Jautājums tika izskatīts Sociālo un saimniecisko lietu komitejā un Finanšu komitejā. Tas izraisīja diskusijas, komiteju locekļi pieņēma lēmumu atteikt veikt pārrēķinu par mazdārziņu laistīšanu jūlija un augusta mēnešos sakarā ar klimatiskajiem laika apstākļiem, tā kā nevar objektīvi izvērtēt cik daudz ūdens ticis lietots siltumnīcu laistīšana, automašīnu mazgāšanai u.c. vajadzībām ārpus mājas, jo katrai mājsaimniecībai tas ir ļoti individuāli. Te tieši redzama motivācija skaitītāju nepieciešamībai. Ja mazdārziņu laistīšanai ūdeni lietot nevajadzēja, tad vai tika laistītas siltumnīcas un vai tika mazgātas automašīnas izvērtēt nav iespējams. Šajā gadījumā labākais risinājums novada iedzīvotājiem ūdens apgādes pakalpojumu saņemšanā ir uzstādīt ūdensskaitītājus un maksāt pēc faktiskā ūdens patēriņa, uz ko arī pašvaldības aicina jau 2-3 gadus. Tas atrisinātu gan visas problēmas un domstarpības, kā arī mazinātu birokrātiju.

Komiteja pieņēma lēmumu arī citos gadījumos, kad nevar objektīvi izvērtēt, vai ūdens tiešām netiek lietots, atteikt veikt pārrēķinu. Arī šajos gadījumos labākais risinājums ir ūdensskaitītāja uzstādīšana.

Baltinavas novada dome aicina Baltinavas novada iedzīvotājus uzstādīt ūdensskaitītājus savās mājsaimniecībās gan dzīvokļos, gan dzīvojamās mājās, gan kūtiņās.

Ūdens skaitītāju cenas svārstās ļoti lielās robežās no 12 euro līdz 250 euro. Tāpat iedzīvotājiem būs jāatceras, ka vienu reizi 4 gados, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 40 no 2007.gada 9.janvāra, jāveic ūdens skaitītāja verifikācija.