Augusta sēde Baltinavas novada domē

Baltinavas novada domes 2016.gada .augusta sēdē izskatāmo jautājumu saraksts.

25.08.2016

sākums plkst.15.00

1.Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 «Par Baltinavas novada budžetu 2016.gadam».

2.Par grozījumiem Baltinavas vidusskolas budžetā.

3.Par grozījumiem Baltinavas vidusskolas darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstā.

4.Par grozījumiem Baltinavas novada pašvaldības darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstā.

5.Par grozījumiem Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plānā.

6.Par Baltinavas novada pašvaldības dalību projektu konkursā SAM 9.2.4.2. pasākumā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" projektā «Dzīvo aktīvs Baltinavā!».

7.Par zemesgabala zemes lietošanas mērķa maiņu.

8.Par atkārtotas izsoles rīkošanu automašīnai Volvo 850.

9.Par Baltinavas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu laipas pārbūvei uz Pliešovas kapiem.

10.Par grozījumiem noteikumos par Baltinavas vidusskolas maksas pakalpojumiem.

11.Par atbildīgās personas par Baltinavas novada domes arhīvu un ekspertu komisijas sastāva apstiprināšanu.

12.Par amatalgu apstiprināšanu izglītības iestāžu vadītājiem.

13.Par amata vienību un amatalgu saraksta apstipriāašanu BKSI septembra mēnesim.