Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.9.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novada dome, Sēžu zāle (2.st.), 2016.gada 17.augustā plkst. 11:00

DARBA KĀRTĪBA


 1. Par atbrīvošanu no maksas par ūdeni V. L. periodā no 01.06.2016.-1.10.2016 (izskatīts tiks atkārtoti)
 2. Par atbalstu laipas pārbūvei uz Plešovas kapiem (izskatīts tiks atkārtoti)
 3. Par atļauju zemes transformēšanai īpašumā ar kadastra Nr. 3844-0020227
 4. Par atkārtotas izsoles rīkošanai automašīnai Volvo 850 ar reģ. Nr. 6574
 5. Par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojuma maksas pārrēķinu sakarā ar dzīves vietas maiņu
 6. Par pabalsta piešķiršanu V. L. sakarā ar 102 gadu jubileju
 7. Par pabalsta piešķiršanu J. L. sakarā ar 80 gadu jubileju
 8. Par pabalsta piešķiršanu Z. P sakarā ar 7.0 gadu jubileju
 9. Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma ar k.Nr. 384401000120 pārņemšanas lietderīgumu pašvaldības īpašumā
 10. Par konkursa Nolikuma projekta «Gada cilvēks Baltinavā 2016» izskatīšanu
 11. Par dalību projektu konkursā SAM 9.2.4.2. pasākumā «Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei», iesniedzot projektu "Dzīvo aktīvs Baltinavā!"
 12. Par ūdensapgādes pakalpojuma pārrēķina iespēju mazdārziņu laistīšanai sakarā ar laika apstākļiem
 13. Citi jautājumi