Jauna vakance Baltinavas novada domē

Baltinavas novada dome aicina pieteikties uz finanšu nodaļas vadītāja amatu (profesijas kods 121116).

Nepieciešamās zināšanas, prasmes un izglītība:

1. Augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības specialitātē;

2. Pieredze darbā pašvaldībā, tai skaitā atskaišu sagatavošanā Valsts kasei un gada pārskata sastādīšanā pašvaldības iestādēm tiks uzskatīta par priekšrocību;

3. Labas zināšanas grāmatvedības normatīvajos aktos, grāmatvedības uzskaitē;

4. Labas iemaņas darbam ar datoru, pieredze darbā ar grāmatvedības datorprogrammu GVEDIS tiks uzskatīta par priekšrocību;

5. Spēja strādāt komandā un individuāli.

Darba pienākumi:

1. Organizē un vada grāmatvedības uzskaites procesu novadā atbilstoši normatīvo aktu prasībām

2. Organizē grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādi atbilstoši spēkā esošajiem likumiem

3. Organizē novada budžeta sastādīšanu un apstiprināšanu

4. Izstrādā pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu un iesniedz to izskatīšanai finanšu komitejā un domē

5. Domes apstiprinātā budžeta ietvaros kontrolē līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu atbilstoši budžeta tāmēm

6. Seko pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildes gaitai un par to informē domes vadību un finanšu komiteju

7. Izstrādā un iesniedz novada domei priekšlikumus, lēmuma projektus par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem, grozījumiem budžetā, par pašvaldības kompetencē esošo jomu darbības uzlabošanu vai pilnveidošanu

8. Sagatavo informatīvos materiālus un atbildes vēstules par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem

9. Finanšu nodaļas darbinieku pienākumu sadale un amata aprakstu izstrāde

10. Kopā ar attīstības un plānošanas speciālistu sagatavo finanšu dokumentus pašvaldības aizņēmuma saņemšanai

11. Darba algas aprēķini un ar algām saistīto atskaišu sagatavošana (ziņas par darba ņēmējiem, paziņojumi par algas nodokli gan par mēnešiem, gan par gadu, VSAOI darba devēja ziņojumi, personīgo kontu sagatavošana, VSAOI uzskaites kartīšu sagatavošana

12. Sagatavo statistikas atskaites par darba samaksas jautājumiem

13. Sekot un ieviest izmaiņas, kuras saistītas ar nodokļu aprēķināšanu un uzskaiti

14. Darbs ar elektronisko deklarēšanas sistēmu

15. Piedalās publiskā gada pārskata sagatavošanā par finanšu jautājumiem.

Pieteikties Baltinavas novada domes kancelejā Kārsavas ielā 16, Baltinava līdz 2016. gada 15. augustam plkst. 13:00 iesniedzot:

1. Iesniegumu.

2. Motivācijas vēstuli.

3. CV

4. Izglītības dokumentu kopiju.

Dokuments: