Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde Nr.17.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 17.novembrī plkst. 14:00


Darba kārtība
1. Par 10 mēnešu budžeta izpildi.
2. Par budžeta gozījumiem iestāžu/struktūvienību budžetos.
3. Par izmaiņām Baltinavas novada Iepirkumu komisijas sastāvā.
4. Par papildus finansējuma piešķiršanu koku nozāģēšanai Pliešovas kapos.
5. Par LLKC līguma izbeigšanu un tālākas iespējas lauku attīstības konsultanta pakalpojuma nodrošināšanu Baltinavas novada lauksaimniekiem un uzņēmējiem.
6. Par V.L iesnieguma izskatīšanu.
7. Par līguma slēgšanu ar SIA “Balvu Vaduguns”.
8. Par iepazīstināšanu ar Baltinavas novada pašvaldības projekta idejām LPR AP 2021.-2027.gadam.
9. Par trīs telpu Kārsavas ielā 16 iespējamo nodošanu nomā, rīkojot telpu nomas izsoli.
10. Informatīvi – par Baltinavas novada pašvaldības iestāžu/struktūrvienību štatu sarakstu 2021.gadam.
11. Citi informatīvie jautājumi.