“Kristīgā speciālā internātskola” atkārtotā izsole

“Kristīgā speciālā internātskola” atkārtotā izsole

Baltinavas novada pašvaldība atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu

“Kristīgā speciālā internātskola”
kadastra Nr. 3844 003 0358, kas atrodas Baltinavas novadā.


Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2,4328 ha platībā un deviņām ēkām. Izsoles sākumcena – EUR 53 120,00 (piecdesmit trīs tūkstoši viens simts divdesmit euro un nulle eurocenti).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Baltinavas novada domes mājaslapā www.baltinava.lv vai Baltinavas novada domē (Kārsavas ielā 16, Baltinavā) katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00. Informācija par izsoli tiek publicēta Baltinavas novada domes informatīvajā izdevumā “Baltinavas Vēstis”, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Baltinavas novada domes mājas lapā www.baltinava.lv.
Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Baltinavas novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 7. decembra plkst. 15:30.
Visiem pretendentiem līdz 2020. gada 7. decembra plkst. 15:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 5312 (pieci tūkstoši trīs simti divpadsmit euro un nulle eurocenti) Baltinavas novada domes Reģ. Nr.90009115590, bankas kontā: AS “SEB” banka, konts LV58UNLA0050020376888 un reģistrācijas maksu EUR 100.00 (viens simts euro, nulle eurocenti),

Baltinavas novada domes Reģ. Nr. 90009115590, bankas kontā: AS “SEB” banka, konts: LV27UNLA0050019759750.


Izsole notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, 2. stāvā sēžu zālē, 2020. gada 15. decembrī plkst. 10:00.