Finanšu komitejas sēde 15.oktobrī plkst.16:00

Finanšu komitejas sēde 15.oktobrī plkst.16:00

Finanšu komitejas sēde Nr.16. notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2020.gada 15.oktobrī plkst. 16:00.
DABA KĀRTĪBA:

1. Par Baltinavas novada pasvaldības budžeta izpildi 9 mēnešos.
2. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Baltinavas Kristīgā internātpamatskola” atkārtotu izsoli.
3. Par pārstāvja ieteikumiem Biedrības “Balvu rajona partnerība” valdei
4. Par finanšu piešķiršanas iespēju Breksenes kapu vārtu atjaunošanai
5. Par VKKF projekta“Meistarklase trompetes spēle Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā” tāmes apstiprināšanu
6. Par izmaiņām Baltinavas Iepirkumu komisijas sastāvā
7. Par sabiedrisko attiecību speciālistes iesnieguma izskatīsanu
8. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederosās kustamās mantas izsoles atzīšanu par nenotikušu, personai K.K
9. Informatīvie jautājumi