Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 15.oktobrī plkst. 15:00

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 15.oktobrī plkst. 15:00

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.10 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavas domē, Sēžu zālē (2.st.), 2020.gada 15. oktobrī plkst. 15:00.
DARBA KĀRTĪBA:

1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes Saistošajos noteikumos „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā”.
2. Par SIA Pietālava iesniegumu ar lūgumu atļaut nocirst koku.
3. Par VAS Latvijas Valsts ceļi iesniegumu ar lūgumu atļaut nocirst kokus.
4. Par S.L. iesniegumu ar lūgumu atļaut izrakt novadgrāvjus servitūta ceļam.
5. Par V.M. iesniegumu ar lūgumu atļaut pārreģistrēt nekustamos īpašumus no fiziskas personas uz juridisku personu.
6. Par VARAM vēstuli „Par saistošajiem noteikumiem”.
7. Par konkursu „Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020”.
8. Par A.P. iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu Breksenes kapu ieejas vārtu remontam.
9. Par pirts pakalpojumu.
10. Informatīvi jautājumi.