Rosīgi aizvadīts pirmais mēnesis jaunajā mācību gadā

Rosīgi aizvadīts pirmais mēnesis  jaunajā mācību gadā

Baltinavas vidusskolā aizvadīts jaunā mācību gada pirmais mēnesis. Mācību darbs sācis ritēt noteiktā ritmā, bet bez ikdienas darba skolā bijuši daudzi pasākumi, arī svētki. Zinību dienā skolas kolektīvu kā katru gadu sveica gan novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore, gan Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis. Divpadsmitie uz pirmo stundu 1.septembrī skolā ieveda kuplu pirmklasnieku pulciņu- 13 bērnus. Darba gaitas skolā sākušas divas skolotājas- Vija Jermacāne (sākumskolas skolotāja, 1. klases audzinātāja) un Inta Vilkaste (matemātikas skolotāja 10.- 12. klasē).
Septembra sākumā 7.-12. klašu skolēni ievēlēja jauno Skolēnu padomi. To veido Zane Tabore (12. kl.)- Skolēnu padomes prezidente, Ilmārs Bleidels (12. kl.)- prezidentes vietnieks, Renāte Ločmele (11. kl), Intars Bleidels (10. kl.) un Liene Kaša (9.kl.).
5. septembrī tekstilmākslas (aušanas) pulciņa vadītāja Iveta Gabrāne organizēja baltinaviešu delegācijas braucienu uz Rīgu uz Tautas tērpu centru “Senā klēts”. Baltinavieši tur labi zināmi un gaidīti ciemos!
8. septembrī skolā notika gan pirmsskolas bērnu vecāku, gan 1.-12. klašu skolēnu vecāku sapulce. Paldies visiem vecākiem, kas ieradās! Arī Skolas padomē ievēlēts jauns vecāku sastāvs- Madara Siliņa, Andris Slišāns, Egīļs Ļvovs, Sarmīte Kaša un Helēna Ločmele.
Septembrī atsākušies arī skolēnu braucieni uz Balvu peldbaseinu, par ko paldies pašvaldības projektam “Dzīvo aktīvs Baltinavā!”. Skolēni startējuši pirmajās starpnovadu sporta sacensībās- pludmales volejbolā un vieglatlētikā. Sacensības notika ārā, svaigā gaisā, neradot liekus epidemioloģiskos riskus saistībā ar Covid- 19.
16. septembrī skolā notika pārgājienu un velobraucienu diena. Diena izdevās īsti vasarīga, jo tā bija septembra siltākā diena. Dzejas dienu pasākumi skolā notika 18. septembrī. Jaunāko klašu skolēniem dzejas darbnīcas vadīja skolas bibliotekāre Tatjana Leicāne, bet vecāko klašu skolēniem sirsnīgu tikšanos ar dzejnieci Intu Naglu (no kaimiņu Kārsavas novada) vadīja skolotāja Tatjana Začeste.
Pirmā mācību mēneša noslēgumā- 1. oktobrī skolā svinējām Skolotāju dienu. Sirsnīgs paldies par svētku organizēšanu 11. klasei un audzinātājai Tatjanai Bolgarovai! Mīļš paldies par sveicieniem Baltinavas novada domei un priekšsēdētājai Sarmītei Taborei! Paldies par sveicieniem Skolēnu padomei! Un paldies par katru sveicienu, par katru ziedu pušķi un laba vēlējumu!
Skolotāju dienā Baltinavas novada Atzinības rakstu par mūža devumu izglītībā saņēma ilggadējās skolotājas Anita Keiša un Anna Priedīte, kuras šogad beigušas darba gaitas skolā. Par ieguldījumu izglītības darbā un pedagoģiskā darba stāža jubilejas sakarā Atzinības rakstus saņēma arī Inta Ludborža, Indra Keiša (35 pedagoga darba gadi) un Inta Vilkaste (30 pedagoga darba gadi).
Lai visiem ražens turpmākais rudens darba cēliens un laba veselība!


Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors
Foto: Vilhelms Laganovskis