Domes sēde Nr.13.

Domes sēde Nr.13.

Domes sēde Nr.13.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novada dome, Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 24.septembrī plkst.14.20


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2020.gadam”.
2. Par Baltinavas vidusskolas un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktoru amatalgas noteikšanu 2020.gada septembra – decembra mēnešiem.
3. Par Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2020.gadā.
4.Par Baltinavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes /grupu un vispārizglītojošas skolas skolēnu ēdināšanas maksas apstiprināšanu.
5.Par mērķdotāciju interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sadalījumu periodam no 01.09.2020. līdz 31.12.2020.
6.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ģeneratora iegādei Baltinavas vidusskolai.
7.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas vidusskolai datortehnikas iegādei.
8.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai stacionāro datorkomplektu iegādei.
9.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai mūzikas instrumentu labošanai.
10.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai ekrāna ar statīvu iegādei.
11.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas novada muzejam ēkas grīdas nomaiņai.
12.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu traktora piekabes iegādei.
13.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu traktora iegādei.
14.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu autobusa iegādei.
15.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pļaujmašīnas iegādei.
16.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sniega lāpstas iegādei.
17.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu smilts kaisītāja iegādei.
18.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu būvgružu izvešanai.
19.Par dalību VKKF kultūras projektu konkursā “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs”.
20.Par pilnvarojumu slēgt līgumu ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Baltinavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
21.Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0707 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabala iznomāšanu.
22.Par nekustamā īpašuma izsoles atzīšanu par nenotikušu.
23.Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
24.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Robežmala” Baltinavas novadā.
25.Par zemesgabala iznomāšanu J. K.
26.Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam.