Apvienotā komiteju sēde

Apvienotā komiteju sēde

Apvienotā Finanšu komitejas, Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.14
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 15. septembrī plkst. 14:30


Darba kārtība

1. Par budžeta izpildes gaitu 8 mēnešos iestādēm/struktūrvienībām.
2. Par budžeta grozījumiem iestāžu/struktūrvienību budžetos.
3. Par papildus finansējuma piešķiršanu izglītības iestādēm datortehnikas iegādei.
4. Par iestāžu/struktūrvienību/nodaļu iesniegumiem papildus finansējuma piešķiršanai.
5. Par dalību VKKF kultūras projektu konkursā “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs”.
6. Par grozījumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1“Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.
7. Par Baltinavas vidusskolas un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktoru amatalgas noteikšanu 2020.gada septembra – decembra mēnešiem.
8. Par Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2020.gadā ar 01.09.2020.
9. Par atsavināšanas procedūras uzsākšanu patvaļīgas ciršanas procesā atgūtai koksnei (Sociālo un saimniecisko lietu komiteja).
10. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu -ZAAO līgumprojekts.
11. Par zemesgabala iznomāšanu J. K.
12. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0707 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabala iznomāšanu.
13. Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam.
14. Komiteju informatīvie jautājumi.