Baltinavas novada domes sēde Nr. 12.

Baltinavas novada domes sēde Nr. 12.

Baltinavas novada domes sēde Nr. 12.
Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas novads, novada administrācijas telpās Sēžu zālē (2.st.), 2020.gada 27.augustā, plkst.11:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par noteikumu ``Baltinavas novada pašvaldības iekšējās kontroles sistēma`` apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2019.gada 29.decembra lēmumā ``Par Baltinavas novada pašvaldības iestāžu/struktūrvienību darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu``.
3. Par Baltinavas novada Goda balvu ``Baltinavas novada lepnums 2020`` nolikuma apstiprināšanu.
4. Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas- Izsoles noteikumu Baltinavas Kristīgās internātskolas inventāram, apstiprināšanu.
5. Par ESF programmas SAM 9.2.4.2. projekta ``Dzīvo aktīvs Baltinavā!`` tāmes apstiprināšanu.
6. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā.
7. Par mācību procesa organizēšanu Baltinavas novada pašvaldības iestādēs 2020./2021.mācību gadā.
8. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Baltinavas ciemā.
9. Par personas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
10. Par nekustamā īpašuma ``Kiševka — 1`` izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma ``Viršukalns`` izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma ``Mazupīte`` sadalīšanu un atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei.
13. Par zemes gabala iznomāšanu L.T.
14. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Baltinavas novada domes priekšsēdētājai.