Apvienotā komiteju sēde

Apvienotā komiteju sēde

Apvienotā Sociālo un saimniecisko lietu komitejas; Izglītības, kultūras un sporta komitejas; Finanšu komitejas sēde Nr.13.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 19.augustā plkst. 12:00


Darba kārtība
1. Par nekustamā īpašuma Kiševka-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma Viršukalns izsoles rezultātu apstiprināšanu.
3. Par zemes gabala iznomāšanu L.T.
4. Par nekustamā īpašuma Mazupīte sadalīšanu un atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei.
5. Par J.K. iesniegumu ar lūgumu atļaut nomāt zemes vienību 2,6 ha platībā uz 10 gadiem.
6. Par ZS Kaņepes iesniegumu ar lūgumu atļaut nomāt 2 zemes gabalus.
7. Par S.Z. iesniegumu ar lūgumu atļaut nozāģēt 3 kokus.
8. Par izpilddirektora J. Bubnova iesniegumu ar lūgumu atļaut uzstādīt 2 ceļazīmes.
9. Par A.L. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
10. Par Baltinavas novada Goda balvu “Baltinavas novada lepnums- 2020”.
11. Par pirmskolas izglītības iestāžu skolotāju skolotāju palīgu darba algu.
12. Par budžeta izpildes gaitu 7 mēnešos.
13. Par atsavināšanas procedūras uzsākšanu patvaļīgas ciršanas procesā atgūtai koksnei (Sociālo un saimniecisko lietu komiteja).
14. Par finanšu līdzekļu, kas iegūti no zaudējumu segšanas rezultātā, piešķiršanu izglītības iestādēm -mācību procesa kvalitātes uzlabošanai (Izglītības, kultūras un sporta komiteja).
15. Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu A.L. ilgstošas aprūpes izstitūcijas sniegtā pakalpojuma apmaksai.
16. Par ESF progammas SAM 9.2.4.2. projekta “Dzīvo aktīvs Baltinavā!” tāmes apstiprināšanu.
17. Par papildus finansējuma piešķiršanu Mūzikas un mākslas skolai .
18. Par preču iegādes veikšanu saskaņā ar iepirkuma tehniskajām specifikācijām.
19. Par revidenta “Ziņojums par 2019.gada pārskata revīzijas rezultātiem” .
20. Par grozījumiem 2017.gada 27.decembra noteikumos “Baltinavas novada pašvaldības iekšējās kontroles sistēma”.
21. Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – izsoles noteikumu Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas inventāram, izskatīšanu.
22. Komiteju informatīvie jautājumi.