Baltinavas vidusskola iesaistās jaunā IAC projektā

Baltinavas vidusskola iesaistās jaunā IAC projektā

Mācību gada nogalē Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsāka īstenot skolu projektu “IzDarI” (“Izzini, dari, ietekmē!”) un izsludināja skolu pieteikšanos projektam. Projekts adresēts aktīviem kopienu cilvēkiem, lai sniegtu atbalstu piederības un sadarbības vērtību stiprināšanai vietējā sabiedrībā. IAC izsludinātajam projekta konkursam pieteicās arī Baltinavas vidusskola. Esam viena no 12 skolām Latvijā, kuru dalība projektā tika apstiprināta.
Projekta mērķis ir sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un izglītības aktivitātes par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu. Baltinavas vidusskolai jau ir pieredze sadarbībai ar IAC projektu īstenošanā. Pirms dažiem gadiem skola bija iesaistījusies IAC projektā “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” un vēlāk projektā “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. Skolā notika projektu reģionālie semināri un skolā ciemojās arī IAC vadītāja Iveta Vērse un enerģiskās, radošās IAC vadības komandas pārstāves Ingūna Irbīte un Daina Zelmene.
Šogad skolai iespēja atkal gūt jaunu pieredzi IAC projektā. 16.jūnijā kopā ar skolotāju Intu Ludboržu Rīgā divatā pārstāvējām Baltinavas projekta komandu ievadseminārā, bet augusta vidū pieci Baltinavas projekta komandas dalībnieki piedalīsies trīs dienu vasaras skolā. Projekta satura jautājumi saistīti ar kritisko domāšanu, tiesību un pienākumu izpratni demokrātiskā valstī, pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru saskarsmes tēmām, valstiskuma vērtības un piederības sajūtas stiprināšanu. Lai darbošanās jaunā projektā dod iedvesmu un idejas jaunām aktivitātēm savā skolā, savā kopienā, mūsu Baltinavā!


Imants Slišāns,
projekta koordinators Baltinavas vidusskolā

Projekts „Izzini, dari, ietekmē! (IzDarI)”
(Nr.2020.LV/NVOF/MAC/002/11)
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem