“Kristīgā speciālā internātskola” izsole

“Kristīgā speciālā internātskola” izsole

Baltinavas novada dome reģ. Nr. 90009115590, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Kristīgā speciālā internātskola” kadastra Nr. 3844 003 0358, kas atrodas Baltinavas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2,4328 ha platībā uz kura atrodas deviņas ēkas. Izsoles sākumcena – EUR 66 400, 00 (sešdesmit seši tūkstoši četri simti euro un nulle centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Baltinavas novada domes mājaslapā www.baltinava.lv vai Baltinavas novada dome Kārsavas ielā 16, Baltinavā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Baltinavas novada domes informatīvajā izdevumā – „Baltinavas vēstis”, laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”, Baltinavas novada domes mājas lapā www.baltinava.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.


Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Baltinavas novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9.jūlija plkst. 15.30, Baltinavā, Kārsavas ielā 16.
Visiem pretendentiem līdz 2020.gada 9. jūlija plkst. 15.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 6640 (seši tūkstoši seši simti četrdesmit euro un nulle centi) Baltinavas novada domes Reģ.Nr.90009115590, bankas kontā: AS “SEB” banka, konts LV58UNLA0050020376888 un reģistrācijas maksu EUR 100.00 (viens simts euro, 00 centi), Baltinavas novada domes Reģ.Nr.90009115590, bankas kontā: AS “SEB” banka banka”, konts: LV27UNLA0050019759750.
Izsole notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, 2. stāvā sēžu zālē, 2020.gada 16.jūlijā plkst. 10.00.


Dokuments: