Baltinavas novada domes sēde Nr.4.

Baltinavas novada domes sēde Nr.4.

Baltinavas novada domes sēde Nr.4.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novada dome, Sēžu zāle (2.st.), 2020. gada 26. martā, plkst. 11:00.
Domes sēde būs slēgta- atļauts piedalīties tikai deputātiem un pašvaldības
speciālistiem, kuri ir atbildīgi par attiecīgo lēmumprojektu
sagatavošanu.


DARBA KĀRTĪBA:

1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16 ”Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”.
2. Par Baltinavas novada domes noteikumu “Tirgus cenas aptaujas veikšanas kārtība Baltinavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
3. Par L .L. un I. L par G. L sociālā pakalpojuma apmaksu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.
4. Par R. L par G. L. sociālā pakalpojuma apmaksu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.
5. Par nekustamā īpašuma “S” sadalīšanu un atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei.
6. Par nekustamā īpašuma “Z” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
7. Par Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu platību un robežu precizēšanu.
8. Par adreses piešķiršanu dzīvojamajām ēkām.
9. Par Daces Ločmeles atbrīvošanu no Baltinavas pašvaldības Ētikas komisijas priekšsēdētājas amata.
10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas vidusskolai.
11. Par skolēna vecāku maksas parāda dzēšanu Baltinavas Pirmsskolas izglītības iestādei.
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. S.
13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Z. K.
14. Par izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņos Baltinavas novadā, ārkārtējās situācijas laikā.
15. Par nokavējuma naudas aprēķināšanu par Baltinavas novada domes sniegtajiem maksas pakalpojumiem ārkārtas situācijas laikā.
16. Par saskaņojuma sniegšanu Balvu novada pašvaldībai, kustamās mantas atsavināšanai.