Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli

Domes sēdē 27.02.2020 apstiprināti «Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Svētaunes ezerā (Motrīnes ezerā, Obeļovas ezerā) 2020. gadā izsoles noteikumi».
Izsole tiks rīkota starp tām personām, kuras ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc sludinājuma par izsoli publicēšanas ir pieteikušās par zvejas nomas tiesību pretendentiem.
Izsole notiks Baltinavas novada domes ēkā Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā.


Plašāka informācija pielikumā.