Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr. 3

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr. 3

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.3
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 19. martā plkst. 10:00


DARBA KĀRTĪBA
1. Par grāmatvedes D. Pastares iesniegumu sakarā ar debitoru parādiem.
2. Par grāmatvedes D. Pastares iesniegumu sakarā ar ēku inventarizāciju.
3. Par saistošo noteikumu Nr. 16 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā” grozījumiem.
4. Par sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksas piedziņu.
5. Par zemes vienības atsaukšanu no nomas tiesību izsoles procedūras.
6. Par Ž. K. iesniegumu ar lūgumu ļaut nomāt nekustamo īpašumu.
7. Par J.K. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem.
8. Par R.L. iesniegumu ar lūgumu ļaut veikt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam.
9. Par M.L. iesniegumu ar lūgumu ļaut atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību un piešķirt tai jaunu nosaukumu.
10. Par I.B. iesniegumu ar lūgumu noteikt ceļa servitūtu īpašumam.
11. Par N.G. iesniegumu.
12. Par A.L. iesniegumu ar lūgumu atļaut nozāģēt 1 koku.
13. Par V.L. iesniegumu ar lūgumu nozāģēt 3 bērzus Dzērvīnes kapos.
14. Par VZD vēstuli sakarā ar adreses piešķiršanu dzīvojamajai mājai.
15. Informatīvi jautājumi.