Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 18.februārī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 18.februārī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.2 notiks
Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Sēžu zālē (2.st.), 2020.gada 18. februārī plkst. 10:00
DARBA KĀRTĪBA:

1. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
2. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
3. Par nekustamā īpašuma „Kauliņi” sadalīšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma „Piesauļi” sadalei apstiprināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma „Jakovo” sadalīšanu un atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei.
6. Par nomas zemju sarakstu 2020. gadā.
7. Par nekustamā īpašuma „Tīreļi” izsoli.
8. Par N.G. iesniegumu ar lūgumu atļaut nomāt zemes gabalu.
9. Par rūpniecisko pašpatēriņa zveju Svētaunes, Motrīnes un Obeļovas ezeros 2020. gadā.
10. Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5 „Ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baltinavas novadā”.
11. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2019. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Baltinavas novada pašvaldībā”.
12. Par A.K. iesniegumu ar lūgumu nogriezt 5 bērzus Merkuzīnes kapos.
13. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošā īpašuma „Kristīgā speciālā internātskola” atsavināšanu.
14. Par tālāko rīcību Kristīgās skolas inventāra izmantošanā.
15. Par Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektora iesniegumu par tehnikas iegādi.
16. Par Baltinavas novada domes juriskonsulta iesniegumu.
17. Par situācijas noskaidrošanu pašvaldībai piederošajā dzīvoklī Tilžas ielā 2-1.
18. Citi jautājumi.