Domes sēde 23.janvārī

Domes sēde 23.janvārī

Domes sēde Nr.2.
Kāsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2020.gada 23.janvārī, plkst.11:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu “Par Baltinavas novada budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu.
2. Par Baltinavas novada domes noteikumu “Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Baltinavas novada pašvaldības budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” apstiprināšanu.
3. Par precizējumu Baltinavas novada domes 2019.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Grozījumi 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Baltinavas novada pašvaldības simboliku un nodevu par simbolikas izmantošanu””.
4. Par Baltinavas novada kultūras pasākumu plāna 2020. gadam apstiprināšanu.
5. Par Baltinavas novada sporta pasākumu plāna 2020. gadam apstiprināšanu.
6. Par zemesgabala iznomāšanu SIA „Grano E”.
7. Par zemesgabala iznomāšanu SIA „Grano E”.
8. Par zemesgabala iznomāšanu SIA „Grano E”.
9. Par zemesgabala iznomāšanu SIA „Grano E”.
10. Par zemesgabala iznomāšanu A. J.
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. L.
12. Par darbinieka atbrīvošanu no Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla koordinatora pienākumu veikšanas.
13. Par Baltinavas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu sarakstu 2020.gadam apstiprināšanu.
14. Par Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2020.gadā
15. Par nekustamā īpašuma “Tīreļi” izsoles rezultātu atcelšanu.