Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 15.janvārī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 15.janvārī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.1 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Sēžu zālē (2.st.), 2020.gada 15. janvārī plkst. 10:00


DARBA KĀRTĪBA:

1. Par G.L. apgādnieku jautājumu.
2. Par zemesgabalu iznomāšanu SIA „Grano E”.
3. Par zemesgabala iznomāšanu A.J.
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J.L.
5. Par speciālā budžeta DRN finansējuma izlietošanas iespējām un mērķiem pie budžeta plānošanas 2020. gadam.
6. Par Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas iesniegumu.
7. Par E.K. iesniegumu ar lūgumu atļaut veikt atlikušās summas samaksu par nekustamā īpašuma iegādi izsolē.
8. Par E.K. iesniegumu ar lūgumu mainīt izsoles dalībnieka statusu no privātas personas uz juridisku personu.
9. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0647 nomas maksas noteikšanu.
10. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 001 0218 nomas maksas noteikšanu.
11. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 006 0241 nomas maksas noteikšanu.
12. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0603 nomas maksas noteikšanu.
13. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 012 0121 nomas maksas noteikšanu.
14. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0059 nomas maksas noteikšanu.
15. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 002 0240 nomas maksas noteikšanu.
16. Informatīvi jautājumi.